Grade 3

A measuring tool for comparison of lengths

A measuring tool for comparison of lengths

 • Lesson Aims
 • התלמידים ישתמשו במודד ככלי להשוואת אורכים וזוויות ישרות.

 • Name of Model
 • A measuring tool for comparison of lengths

 • Lesson content
  • על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך, (עד כיתות ב ) הילדים לומדים לזהות את הזווית הישרה על פי התפיסה האינטואיטיבית.
  •  המודד מסייע לבדוק אם הזווית היא ישרה גם כשהיא אינה מופיעה במצב של אב טיפוס.
  • ניתן לקפל את המודד ולהכניס אותו לתיקייה. המודד ישמש אותנו בשיעורים רבים.
 • Prior Knowledge
 • הכרת זווית ישרה ברמה אינטואיטיבית

Themes: Grades > Grade 3

   

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Quadrilaterals B: Square & Rectangle – same and different

Quadrilaterals B: Square & Rectangle – same and different

 • Lesson Aims
  • The pupils will identify the square and rectangle and know the same and different properties of each shape.
  • The pupils will fold a rectangle from a square and investigate the lengths of the sides.
 • Name of Model
 • An envelope

 • Prior knowledge
 • The concepts of vertice,side  and polygon.

 • Stages in the curriculum
Themes: Grades > Grade 3

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Line of reflective symmetry 1/2

Line of reflective symmetry 1/2

 • Lesson Aims
  • To identify a line of reflective symmetry.
  • To discover the properties of a reflective line of symmetry in a given shape.
  • To find a line of symmetry in a given shape.
 • Model Name
 • Line of reflective symmetry 1/2

 • Lesson content
  • This lesson is the first lesson  about the concept of reflective symmetry.There is no final model and its contents are preparation for the following lesson whose model is the symmetry heart.
 • Prior knowledge
 •  Polygons.

Themes: Grades > Grade 3

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Line of reflective symmetry 2/2

Line of reflective symmetry 2/2

 • Lesson Aims
  • התלמיד יצור צורות בשיקוף על ידי פעילות בקיפולי נייר.
  • התלמיד יזהה האם שתי צורות מתקבלות זו מזו בשיקוף.
  • התלמיד יגלה את תכונות השיקוף בתהליך קיפול הדגם.
  • התלמיד ימצא את מקומו של קו השיקוף.
 • Model Name
 • Aheart of symmetry

 • Lesson content
 • בשיעור זה התלמידים יחקרו את  קווי הסימטריה.

  בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה. בפעילות זו נבחן את קווי הסימטריה על ידי קיפול ונבדוק האם חלק אחד מכסה את החלק השני.

   

 • Prior knowledge
 • הכרת מצולעים

Themes: Grades > Grade 3

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Lines of symmetry in quadrilaterals

Lines of symmetry in quadrilaterals

 • Lesson Aims
  • התלמידים יצורו צורות בשיקוף על ידי פעילות בקיפולי נייר.
  • התלמידים יזהו אם שתי צורות מתקבלות זו מזו בשיקוף.
  • התלמידים יגלו את תכונות השיקוף במהלך קיפול הדגם.
  • התלמידים ימצאו את מקומו של קו השיקוף.
 • Model Name
 • A child and puppy

 • Lesson content
 • בשיעור זה יחקרו התלמידים את קווי הסימטריה במרובעים המתהווים במהלך הקיפול ויבחנו אם הם קווי הסימטריה. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה. בפעילות זו נבחן את קווי הסימטריה על ידי קיפול ונבדוק האם צד אחד מכסה את הצד השני.

   

 • Prior knowledge
 • הכרת המצולעים

Themes: Grades > Grade 3

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package