Quadrilaterals

Perpendicular and parallel straight lines 2 2/2- This lesson is in the process of translating into English

Perpendicular and parallel straight lines 2 2/2- This lesson is in the process of translating into English

 • מטרות השיעור
 • התלמידים יזהו במהלך הקיפולים ישרים המאונכים זה לזה וישרים המקבילים זה לזה.

 • שם הדגם
 • שמלה

 • על השיעור
 • זהו שיעור המשך לשיעור ישרים מקבילים 1/2 פעילות הכנה. בשיעור זה התלמידים יבחנו סוגים שונים של ישרים – מקבילים ומאונכים. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

 • ידע נדרש
 • זווית, זווית ישרה, ריבוע.

Themes: Polygons > Quadrilaterals

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

An activity for fostering Geometric Thinking-Polygons and congruency- This lesson is in the process of translating into English

An activity for fostering Geometric Thinking-Polygons and congruency- This lesson is in the process of translating into English

 • מטרות הפעילות
 • לאפשר לתלמידים להכיר תכונות נוספות של מצולעים.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

 • רצף מומלץ
 • פעילות קיפול זו מאפשרת לתלמידים לבחון את התכונות של המצולעים.

  הפעילות מומלצת לאחר התנסות בקיפול, ובפעילויות חקר באתר.

   

   

 • על השיעור
 • הפעילות מאפשרת לתלמידים לקפל ולבחון את התכונות של המצולעים ולחשוב באופן יצירתי. בפעילות זו התלמידים אינם יוצרים דגם.

 • ידע נדרש
 • היכרות מעמיקה עם מרובעים, משולשים וחפיפה.

Themes: Polygons > Quadrilaterals

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package