Grade 5

Didactic -Perpendicular line and perpendicular side of polygon

Didactic -Perpendicular line and perpendicular side of polygon

 • Lesson Aims
  • The study of Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.
  • Comparison of angle sizes.
  • Investigation of angles and  Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.

   

 • Name of Model
 • A sweet box.

 • The Lesson Structure
 • The measuring tool,Composition and Decomposition,Polygons 3,Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.

 • Lesson Content
 • In this lesson the pupils will investigate intersection of straight lines,perpendicular lines and perpendiculars sides of Polygons. The model comes as surprise while learning new concepts and revising previously learnt concept.

 • Prior knowledge
 • .The concepts of Angle, Right Angle,Square and Pentagon

 • Materials
 • Measuring Tool, origami sheets 15×15 cm.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Perpendicular line and perpendicular side of polygon

Perpendicular line and perpendicular side of polygon

 • Lesson Aims
  • The study of Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.
  • Comparison of angle sizes.
  • Investigation of angles and  Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.

   

 • Name of Model
 • A sweet box.

 • The Lesson Structure
 • The measuring tool,Composition and Decomposition,Polygons 3,Perpendicular Lines and Perpendicular Sides of Polygons.

 • Lesson Content
 • In this lesson the pupils will investigate intersection of straight lines,perpendicular lines and perpendiculars sides of Polygons. The model comes as surprise while learning new concepts and revising previously learnt concept.

 • Prior knowledge
 • .The concepts of Angle, Right Angle,Square and Pentagon

 • Materials
 • Measuring Tool, origami sheets 15×15 cm.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

חקר המרובעים (ריבוע, דלתון, מעוין ומקבילית) Copy

חקר המרובעים (ריבוע, דלתון, מעוין ומקבילית) Copy

 • מטרות השיעור
 • התלמידים יחקרו את התכונות של הריבוע, המלבן, הדלתון, המעוין והטרפז.

  התלמידים יחקרו את המרובעים: ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קביעת קשרי הכלה.

   

 • שם הדגם
 • ציפור ארנבת

 • יוצר/ת הדגם
 • מירי גולן
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה

  בפעילות זו התלמידים יחקרו את המרובעים שלהם שתי זוגות של צלעות מקבילות. ריבוע, מעוין ודלתון. ומרובע שלו זוג אחד של צלעות מקבילות, הטרפז. ויבחנו את האלכסונים והישרים המאונכים במרובעים. ובסוף הפעילויות יצרו ציפור שהיא גם ארנבת.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, זוויות.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Perpendicular and parallel straight lines 1 1/2

Perpendicular and parallel straight lines 1 1/2

 • Lesson Aims
 • During the folding processes the pupil will relate to perpendicular and parallel lines and segments.

 • Name of Model
 • There is no model in this lesson.

 • The Lesson Structure
 • According to planned curriculum.

 • Lesson content
 • This is a prepatory lesson to the next lesson about parallel and perpendicular lines and segments with the model of a dress. In the lesson the pupils investigate the properties of parallel and perfpendicular lines using  their measuring tool.

 • Prior Knowledge
 • The concepts of angle,a right angle and a square.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Perpendicular and parallel straight lines 2 2/2

Perpendicular and parallel straight lines 2 2/2

 • Lesson Aims
 • During the folding process the pupils will identify parallel and perpendicular lines.

 • Name of Model
 • A dress.

 • The Lesson Structure
 • According to the curriculum.

 • Lesson content
 • This is the second lesson on parallel and perpendicular lines following the prepatory lesson on parallel and perpendicular lines-1 1/2. In this lesson will identify aparallel and perpendicular lines in other situations. The final model will be  a surprise for the pupils and at the same time learning new concepts and revising previously learnt concepts.

 • Prior Knowledge
 • The concepts of angle,straight angle and square.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

השוואת שטחים במצולעים Copy

השוואת שטחים במצולעים Copy

 • מטרת הפעילות
  • הכנת התלמידים לקראת נושא המדידות.
  • השוואת שטחים על ידי כיסוי ופירוק.
  • השוואת שטחים של צורות מורכבות על ידי חלוקתם.
 • שם הדגם
 • סימניה לספר

 • שם היוצר/ת
 • מירי גולן

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (בהתאם לתכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  התלמידים ילמדו שצורות שוות שטח אינן בהכרח שוות היקף.

  במהלך השיעור התלמידים יקפלו את הנייר לצורות שונות ויבחנו את המידות והצורות השונות. בסוף השיעור הילדים יגיעו למסקנה שמידת השטחים אינה תלויה בצורתה. התלמידים יעבדו בזוגות וגם בקבוצות. ובסוף הפעילות תתקבלנה סימניות לספר.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Perpendicular Line 

Perpendicular Line 

 • Lesson Aims
 • Pupils will recognise perpendicular lines and draw perpendicular lines.

 • Name of Model
 • The swimming fish.

 • The Lesson Structure
 • The measuring tool,Composition and Decomposition of Shapes, Polygons 3,Perpendicular  lines and sides of polygons.

 • Lesson Content
 • In this lesson the pupils will investigate perpendicular and intersecting lines. At the conclusion of this lesson the final model will be a surprise while learning new concepts and revising previously learnt geometrical concepts.

 • Prior knowledge
 • Angles,right angle,sides of a polygon.

Themes: Grades > Grade 5

     

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

CUBE

CUBE

 • מטרת הפעילות
  • התלמידים ילמדו לבחון היקף ושטח הנייר בתהליך יצירת הקובייה.
  • התלמידים יכירו את מבנה הקובייה.
  • התלמידים ילמדו לבחון את שטח הפנים של הקובייה.
 • שם הדגם
 • קובייה

 • שם היוצר/ת
 • מירי גולן

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  התלמידים יצרו את חלקי הקובייה ובמהלך הקיפול יבחנו את מידת השטח וההקיף של הנייר המשתנה. והשוואת שטחים, בסיום יבחנו את מרכיבי הקובייה כולל שטח הפנים של הקובייה.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

הגופים הנקראים פאונים Copy

הגופים הנקראים פאונים Copy

 • מטרות הפעילות
 • סיכום מושג הפאון כגוף תלת ממדי הבנוי ממצולעים בלבד.

 • שם הדגם
 • ללא דגם – שיעור סיכום

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • פעילות בהרצה 

  בפעילות זו נכיר גופים שונים, נחקור ונמיין את הגופים.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • מצולעים, פירמידה, מנסרות ותיבות.

Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package

Quadrilaterals Lesson #2

Quadrilaterals Lesson #2

 • Lesson Aims
  • Recognition of quadrilaterals especially kite,rhombus and square.
  • Recognition of the properties of diagonals in a square and rhombus.
 • Name of Model
 • The pecking bird.

 • Lesson Content
 • The folding process enables the pupils to investigate quadrilaterals and recognize the special properties of each polygon. There is a revision of previously learnt concepts and an introduction to new concepts. The final model becomes as a surprise to the pupils.

   

 • Prior Knowledge
 • Cocepts of quadrilaterals, sides and vertices.

 • Materials
  • Origami sheets 15 x 15 cm.
Themes: Grades > Grade 5

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package